Søk etter tur!

Bruk søkealternativene, eller klikk på
kartet for å finne turbeskrivelse!
Turtype:Kommune:

Fritekstsøk:
 
Komuner Træna Lurøy Nesna Rødøy Rana Hemnes Hattfjelldal
Turnavn:Verneområde: Lian
 
Beskrivelse av tur:Å bevare og sikre et skogområde med alle dets arter og økologiske prosesser. Av spesielle kvaliteter må nevnes områdets særdeles interessante kryptogamflora, med innslag av til dels ekstremt sjeldne sopparter. I tillegg har området granskog på kalkgrunn av rike vegetasjonstyper og en artsrik karplanteflora. Naturreservatet ligger i en nordvestvendt li på sørsiden av Dunderdalsdalen, ca 9 km øst for Storforshei. Berggrunnen består hovedsakelig av svært næringsrike bergarter som dolomittmarmor og kalkspatmarmor, samt ulike glimmerskifre, Deler av området er preget av karstformer. En stor del av området består av storbregnegranskog og blåbærgranskog med mye skrubbær. Stedvis er det et omfattende innslag av høgstaudegranskog og litt tørrere fragmenter med lågurtgranskog. I nedre delen er det enkelte myrpartier. På partier med fattigere berggrunn er det innslag av litt lavfuruskog og røsslyngblokkebærfuruskog. I høyereliggende deler er storbregnebjørkeskog og høgstaudebjørkeskog vanl
Severdigheter:
Kartblad:Statens kartverk, kartblad 2027 I
Startpunkt:
Parkering:
Omfang av tur:
Type terreng:
Aktuelt nettsted:www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20010831-0950.html
Anbefalte avstikkere:
Annet:Turbok på nett trenger bilde fra turen. Send gjerne et bilde til oss på e-post til: knut.berntsen@friluftsradet.no
Kartlenke:Verneområde: Lian
Kommune:Rana
Type Tur:Verneområder
Utviklet av KiPiT Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna. Tlf: (+47) 917 78 767 Mail: knut.berntsen@friluftsradet.no Go id Design